Każdy człowiek niezależnie od wieku, wyznania i poziomu świadomości posiada przypisane mu Istoty Opiekuńcze. Chrześcijanie najczęściej utożsamiają je z Aniołami. Anioł to byt duchowy w wielu religiach, który służy i na różne sposoby wypełnia zamysły Boga. W tłumaczeniu, słowo Anioł oznacza posłańca. Wyraz Anioł przeniknął do polszczyzny z języka czeskiego, który zawdzięcza go misji Cyryla i Metodego. Pierwotnie pochodzi on od greckiego słowa  ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos, oznaczającego oryginalnie jako posłaniec. W biblijnym Starym Testamencie analogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebrajskim  malach – co również znaczy posłaniec. Ci świetliści posłańcy zawsze wypełniają wolę Boga. Krążą między Ziemią, niebem a różnymi planetami. Aniołowie opiekują się wszystkim, co materialne: planetami, dniami tygodnia, znakami zodiaku, miastami, państwami, obiektami. Anioły pojawiają się także w nazwach miast, jak na przykład Los Angeles, co oznacza miasto Aniołów.

Pierwsze wyobrażenia Aniołów istniały w starożytnym Egipcie i Babilonii. W religiach tych cywilizacji były całe zastępy duchów i istot, będących pośrednikami między bogami a człowiekiem. Często przedstawiano je jako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarzami. Starożytnym Aniołom przypisywano pewien rodzaj cielesności, co znajduje potwierdzenie w apokryficznej Księdze Henocha. W czasach nowożytnych do koncepcji Aniołów powrócił Emanuel Swedenborg, szwedzki naukowiec, filozof, mistyk i interpretator Pisma Świętego, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku. Swedenborg był twórcą koncepcji angelologicznej, której centralnym punktem była wizja Anioła jako stadia rozwoju duchowego człowieka.

W pierwszych wiekach wśród Ojców Kościoła istniały pewne spory co do natury tych bytów. Np. Grzegorz z Nazjanzu, Jan z Damaszku czy Bazyli Wielki wyobrażali Anioły jako istoty eteryczno-ogniste. Jeszcze na Soborze Nicejskim II w 787 roku przypisywano im subtelne ciała. Ostatecznie kwestię rozstrzygnięcia przypisuje się św. Augustynowi:

Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest Aniołem. św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

Aniołowie Stróżowie wywodzą się z chórów Aniołów i Archaniołów. Kościół wspomina ich 29 września. Pośredniczą między Bogiem a człowiekiem, pomagają ludziom zrozumieć wolę Boga, odkryć własne powołanie, opiekują się ludźmi. Archanioły i Anioły są opiekunami ludzi (Aniołowie Stróżowie) oraz wszystkiego co materialne. Świętych Aniołów Stróżów Kościół wspomina 2 października.Wspomnienie Aniołów Stróżów pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji.

Pierwsi chrześcijanie przedstawiali Anioły, jako istoty bezskrzydłe. Dopiero potem ludzie zauważyli, że dodanie im skrzydeł z pewnością pomoże im szybciej przemieszczać się między Niebem a Ziemią. Niektórzy historycy twierdzą, że anielskie skrzydła zostały zapożyczone od greckiej bogini zwycięstwa Nike.

Nie doliczono się też ile dokładnie jest Aniołów. Mówi się o zastępach, legionach i armiach anielskich. Niektóre przekazy twierdzą, że jest ich sto tysięcy.

W średniowieczu prowadzono wiele sporów na temat Aniołów. W wiekach średnich zastanawiano się, z czego zbudowane są Anioły. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że Anioły są „czystym intelektem”. Uczeni duchowni wieków średnich stworzyli uznawaną do dziś hierarchię anielską. Jej podwaliny spisał około 500 roku n.e. wczesnochrześcijański pisarz Pseudo -Dionizy Areopagita, który żył na przełomie V i VI wieku n.e. Na podstawie Pisma Świętego stworzył on wyobrażenie królestwa niebieskiego, w którym sporo miejsca poświęcił Aniołom (wyróżnił dziewięć chórów anielskich.) Traktuje o tym jego dzieło: ”Struktura niebiańskiej hierarchii”. Praca ta stała się jednym z fundamentów życia duchowego w świecie greckojęzycznym. Hierarchię przyjętą przez Dionizego uznał Św. Tomasz, który około 1320 roku wykładał wiedzę o Aniołach. Według hierarchii Aniołów, opisanej przez Pseudo-Dionizego Areopagitę, a popartej później przez papieża Grzegorza Wielkiego, jest to jeden z chórów Anielskich. Hierarchia ta składa się z trzech triad. Do najwyższej należą trzy chóry: Serafini, Cherubini i Trony. Do kolejnej: Panowania, Moce i Władze, zaś do najniższej – Zwierzchności, Archaniołowie i Aniołowie.

Więcej o Aniołach na mojej stronie internetowej – Angels and astronomy in medieval Europe

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Anioł, gosc.pl/wspomnienieswietychaniolowstrozow , www.niedziela.pl/Swieci-Archaniolowie , biblia.wiara.pl/aniolowie 

Obrazy: własne